Twój doradca i przewodnik w dziedzinie ubezpieczeń

Ubezpieczenie biznesowe

Najlepsze pakiety ubezpieczeń dla małego i średniego biznesu.

Działająca Firma, to oczko w głowie każdego odpowiedzialnego przedsiębiorcy.

Pomożemy Ci dobrać rozwiązania zabezpieczające jej majątek i funkcjonowanie, rozwiązania, które zapewnią maksymalną opiekę nad majątkiem Twojego przedsiębiorstwa oraz ochronę z tytułu szkód wynikających z prowadzonej działalności.

Pożar, kradzież, pozew z tytułu odpowiedzialności cywilnej mogą narazić przedsiębiorstwo na poważne straty. W konsekwencji firma traci stabilność, a nawet upada. Z myślą o stabilnym rozwoju przedsiębiorstw nasza oferta obejmuje doskonałe rozwiązania finansowe dla ochrony Twojej firmy przygotowane w postaci pakietów ubezpieczeniowych przez naszych partnerów, którymi są jedne z najlepszych Towarzystwa Ubezpieczeń.

Najważniejsza jest wygoda. Od nas otrzymasz wyczerpujące informacje o interesujących Ciebie ubezpieczeniach i najlepszy przewodnik po ubezpieczeniach - książeczkę z kompletem dokumentów ubezpieczeniowych oraz informacjami o tym, jak postępować w razie szkody.

Wszystkie sprawy związane z ubezpieczeniami załatwisz w naszym biurze, możesz także liczyć na naszą pomoc w przypadku wystąpienia szkody w zakresie informacji o postępowaniu, prawach i obowiązkach klienta, przyjęcie zgłoszenia szkody, udzielanie informacji na temat przebiegu likwidacji szkody. Termin i miejsce naszego spotkania dostosujemy do Twoich potrzeb. Zawarcie umowy ubezpieczenia dzięki prostej i przejrzystej formie wniosków i polis zajmie minimum Twojego cennego czasu.

Wykaz ubezpieczeń najczęściej poszukiwanych przez klientów

 • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (w różnych zakresach i systemach)
 • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem (opcjonalnie wandalizm i dewastacja)
 • Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (opcjonalne nośniki danych i dane)
 • Ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń
 • Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych
 • Ubezpieczenie specjalistyczne maszyn budowlanych
 • Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie - CARGO (krajowe i międzynarodowe)
 • Ubezpieczenia ryzyk budowlano – montażowych
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności (na zasadach odpowiedzialności ogólnej)
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za wypadki przy pracy
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej zarządcy i najemcy
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lub spedytora
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywanym zawodem (lekarzy i personelu medycznego, farmaceutów, doradców podatkowych, biur rachunkowych, biegłych rewidentów, architektów, agencji celnych itd.)
 • Gwarancje finansowe należytego wykonania kontraktu
 • Gwarancje finansowe terminowego usunięcia wad i usterek
 • Gwarancje finansowe wadium
 • Ubezpieczenia komunikacyjne posiadanej floty samochodowej
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników (w różnych zakresach i formach)
 • Ubezpieczenia pracowników podczas zagranicznych podróży służbowych


Krótki i ogólny opis niektórych produktów ubezpieczeniowych

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - standardowy zakres obejmuje takie zdarzenia losowe jak: ogień, wybuch, bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek pojazdu powietrznego, grad, deszcz nawalny, huragan, lawina, obsuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, powódź, wydostanie się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku - obejmuje ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku z różnorodnymi systemami odpowiedzialności oraz możliwością dodatkowego rozszerzenia o ryzyka dewastacji.

Ubezpieczenie wartości pieniężnych w kasie oraz w transporcie na terenie kraju - obejmuje ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku w lokalu oraz podczas transportu gotówki i papierów wartościowych.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich - przedmiotem ubezpieczenia jest ochrona ubezpieczającego w sytuacji, gdy będzie on zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez siebie lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Ubezpieczenie może obejmować odpowiedzialność deliktową i kontraktową.

Ubezpieczenie produktu od szkód wyrządzonych osobom trzecim - przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody poniesione przez osoby trzecie w związku z używaniem, zastosowaniem lub konsumpcją produktu określonego w umowie.

Ubezpieczenie utraconego zysku na skutek zdarzeń losowych - obejmuje ryzyko utraty zysku, jaki ubezpieczający osiągnąłby z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, gdyby nie zaistniały zdarzenia losowe takie jak: pożar, wybuch, uderzenie pioruna i upadek pojazdu powietrznego itd.

Ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych - obejmuje ochroną maszyny elektryczne od szkód elektrycznych powstałych wskutek działania prądu elektrycznego o parametrach innych niż wymagane dla danego urządzenia, gwarantuje pokrycie wszelkich strat związanych z ich naprawą lub wymianą.

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń - gwarantuje pokrycie strat powstałych wskutek: wad projektowych i konstrukcyjnych, błędów popełnionych przy montażu, błędów obsługi, wadliwego remontu, transportu wewnętrznego, krótkich spięć i innych przyczyn elektrycznych. Ubezpieczenie pokrywa nagłe i nieprzewidziane straty lub uszkodzenia maszyn, jeżeli wymagają one naprawy lub wymiany na skutek zdarzenia objętego tym ubezpieczeniem.

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i zagranicznym - obejmuje mienie przewożone we wszystkich fazach procesu przewozowego, zakres, w zależności od potrzeb, może obejmować ryzyka elementarne lub ryzyka dodatkowe.

Ubezpieczenie komunikacyjne - obejmuje ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów, auto - casco i następstwa nieszczęśliwych wypadków związanych z ruchem pojazdów w kraju i za granicą.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźników i spedytorów - obejmuje odpowiedzialność cywilną przewoźników i spedytorów z tytułu wykonywania przewozów własnymi lub podnajętymi środkami transportu w ruchu drogowym lub dokonywania usług spedycyjnych. Może dotyczyć transportów krajowych i międzynarodowych.

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych - jest to kompleksowe ubezpieczenie wszystkich ryzyk występujących na placu budowy w zakresie szkód materialnych i osobowych spowodowanych pracami budowlanymi i montażowymi. Ubezpieczenie obejmuje również okres prób technologicznych i gwarancyjnych oraz wszelkie dodatkowe koszty związane z likwidacją szkód. Okres ubezpieczenia jest dopasowany do harmonogramu prac. Jako opcję dodatkową stosuje się najczęściej BI (ALOP) utracony przyszły zysk z inwestycji.

Ubezpieczenie pracowników i ich rodzin - może obejmować ubezpieczenie na życie w wielu różnorodnych wariantach, w formie zbiorowej lub indywidualnej. Opcjonalnie stosuje się ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym (III Filar systemu emerytalnego.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby ubezpieczonej. Ubezpieczenie może być zawierane w różnych zakresach, z możliwością dodatkowych rozszerzeń.

 

Zgłoś nam potrzebę ubezpieczenia przez > FORMULARZ

Termin i miejsce naszego spotkania dostosujemy do Twoich potrzeb.

Zadzwoń. Odpowiem na wszystkie pytania
Lub skontaktuj się drogą mailową
 

PRZYJĄŁEM DO WIADOMOŚCI I ZGADZAM SIĘKorzystanie ze strony internetowej wilczynski.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.