Twój doradca i przewodnik w dziedzinie ubezpieczeń

Ubezpieczenia branży medycznej

Działalność w branży medycznej jest szczególnie narażona na roszczenia odszkodowawcze, dodatkowo duża część osób wykonujących zawody medyczne pracuje na kontraktach odczuwając niepokój związany z brakiem zabezpieczenia materialnego w przypadku przerwy w wykonywaniu zawodu. Gabinety medyczne wyposażono w skomplikowany i drogi sprzęt medyczny narażony na szereg ryzyk, które mogą doprowadzić do jego uszkodzenia.

Zabezpieczamy przed skutkiem popełnionych błędów medycznych!

Wykonywanie zawodu medycznego to duża odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjentów oraz wiążące się z tym ryzyko popełnienia błędu. Choć nie zawsze da się uniknąć błędów – wpisanych przecież w ryzyko wykonywania tego zawodu - można się zabezpieczyć przed ich skutkami. W tym celu potrzebne jest ubezpieczenie dostosowane do zakresu wykonywanej pracy, formy zatrudnienia czy też rodzaju ryzyka zawodowego.

Działając od lat w środowisku medycznym znamy i rozumiemy potrzeby lekarzy, pielęgniarek i położnych w zakresie ubezpieczeń związanych z wykonywaniem zawodu.

Ubezpieczyciele wychodząc naprzeciw potrzebom branży medycznej przygotowali odpowiednie oferty ubezpieczenia przed wszelkimi tego typu zdarzeniami

1. Odpowiedzialność cywilna

Obejmuje ona zarówno obowiązkowe ubezpieczenia OC wymagane przepisami prawa, jak również ubezpieczenia dobrowolne z tytułu zawodowego udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby świadczące usługi medyczne.

Ubezpieczenie obowiązkowe
Umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powinny zawrzeć osoby, od których zawarcia ww umowy wymaga prawo. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium RP, za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie dobrowolne
Ubezpieczenie obowiązkowe nie obejmuje m.in. szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy oraz polegających na zapłacie kar umownych. Ubezpieczenie obowiązkowe nie chroni także przed szkodami osobowymi wyrządzonymi bez związku z udzielaniem świadczeń. Nie zabezpiecza ono także wszystkich sfer działalności.

2. Ochrona Prawna

Ubezpieczenie dostępne dla osób wykonujących zawód medyczny.

Ubezpieczenie zapewnia osobie wykonującej zawód medyczny ochronę prawną min:

  • przy dochodzeniu odszkodowań przez osobę wykonującą zawód medyczny z tytułu czynów niedozwolonych,
  • przed dochodzeniem odszkodowań skierowanych przeciwko osobie wykonującej zawód medyczny z tytułu czynów niedozwolonych, których następstwem jest szkoda osobowa lub majątkowa, wynikająca zdziałania lub zaniechania w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.


3. Ubezpieczenia utraty dochodu i NNW

Ubezpieczenie dedykowane branży medycznej, czyli między innymi lekarzom, pielęgniarkom i położnym oraz przedstawicielom innych zawodów medycznych.

Zakres ochrony:

  • świadczenie na wypadek utraty dochodu w związku z całkowitą okresową lub trwałą niezdolnością do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku
  • świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
  • świadczenie na wypadek inwalidztwa
  • świadczenie na wypadek zakażenia wirusem HIV lub WZW
  • katalog klauzul dodatkowych (np. świadczenie szpitalne, trwałe uszczerbki, dostosowanie do życia w niepełnosprawności, zasiłek pogrzebowy)


4. Ubezpieczenie wyposażenia gabinetu lekarskiego od wszystkich ryzyk

Ochroną ubezpieczeniową objęty jest zarówno stacjonarny, jak i przenośne wyposażenie gabinetu w sprzęt komputerowy i medyczny, a także koszty odtworzenia utraconych danych.

Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w skutek uszkodzenia lub zniszczenia w sposób uniemożliwiający spełnianie przez niego funkcji, do której był przeznaczony oraz utraty w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku. W przypadku sprzętu przenośnego ubezpieczenie obejmuje również ryzyko upadku sprzętu.

Ubezpieczenie obejmuje wszelkie urządzenia elektroniczne wymienione w zestawieniu sprzętu od momentu osiągnięcia gotowości do eksploatacji w miejscu objętym ubezpieczeniem, określonym w umowie.

 

Zgłoś nam potrzebę ubezpieczenia przez > FORMULARZ

Termin i miejsce naszego spotkania dostosujemy do Twoich potrzeb.

Zadzwoń. Odpowiem na wszystkie pytania
Lub skontaktuj się drogą mailową
 

PRZYJĄŁEM DO WIADOMOŚCI I ZGADZAM SIĘKorzystanie ze strony internetowej wilczynski.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.