Twój doradca i przewodnik w dziedzinie ubezpieczeń

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej i jej mieszkańców

Ustawa o własności lokali z 1994 r. wprowadziła na rynek ubezpieczeniowy nowego klienta - wspólnoty mieszkaniowe. Stanowią je właściciele samodzielnych lokali wyodrębnionych z jednej nieruchomości. Uiszczają oni na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną zaliczki w formie bieżących opłat, które są ustalane w oparciu o planowane wydatki. Wspólnota nie będzie, zatem posiadać środków na pokrycie kosztów związanych z wypadkami losowymi, czy obowiązkiem naprawienia szkody.

Pożądanym narzędziem w zarządzaniu wspólnotami są, zatem ubezpieczenia.

Podstawowe rodzaje ubezpieczeń wspólnoty, jej członków i organów to: ubezpieczenia mienia od żywiołów, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości wspólnoty i członków wspólnoty.

Wymienione wyżej ubezpieczenia funkcjonują już w wielu wspólnotach, są jednak zawierane w sposób nieprzemyślany, ponieważ zawierający te ubezpieczenia nie mają wiedzy na temat ubezpieczeń kierują się najczęściej emocjami i najniższą ceną. Tego typu umowy ubezpieczenia mogą okazać nie przydatne w przypadku poważnej katastrofy.

1. Ubezpieczenie mienia wspólnoty, czyli budynków i budowli

Ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów:
Zakres obejmuje szkody powstałe w wyniku zdarzeń - pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna oraz upadku statku powietrznego, jego ładunku lub części, huragan, powódź, spływ wód po zboczach, grad, deszcz nawalny, zaleganie śniegu, osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, trzęsienie ziemi, dym i sadza, huk ponaddźwiękowy, uderzenie pojazdu, szkody wodociągowe - od szkód związanych z niewłaściwym funkcjonowaniem instalacji wodociągowej, ogrzewczej, kanalizacyjnej lub technologicznej.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - All Risks
Zakres ubezpieczenia obejmuje zaistniałe w okresie ubezpieczenia nagłe i niespodziewane szkody, polegające na fizycznym uszkodzeniu, utracie lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia spowodowane przez zdarzenia losowe z wyjątkiem okoliczności wyłączonych z ochrony ubezpieczeniowej.

Dodatkowe koszty objęte ubezpieczeniem:
Poniesione i udokumentowane przez Ubezpieczonego koszty zabezpieczenia przed szkodą, lub koszty poniesione w celu zmniejszenia rozmiarów szkody w ubezpieczonym mieniu, oraz koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku.

Ustalenie wartości, czyli suma ubezpieczenia

Wartość odtworzeniowa
Suma ubezpieczenia dla budynków określona jest wg umownej wartości odtworzeniowej, gdzie przez umowną wartość odtworzeniową budynków dla potrzeb umowy ubezpieczenia przyjmuje się wartość wynikającą z przemnożenia wartości - jednego m2 powierzchni obejmującej koszty budowy budynku o takich samych parametrach technicznych przez ogólną powierzchnię wyrażoną w m2.

Wartość rzeczywista
Suma ubezpieczenia dla budynków określona jest wg umownej wartości odtworzeniowej, gdzie przez umowną wartość odtworzeniową budynków dla potrzeb umowy ubezpieczenia przyjmuje się wartość wynikającą z przemnożenia wartości - jednego m2 powierzchni obejmującej koszty budowy budynku o takich samych parametrach technicznych przez ogólną powierzchnię wyrażoną w m2 pomniejszone o stopień zużycia budynku.

2. Ubezpieczenie OC wspólnoty mieszkaniowej z tytułu posiadania nieruchomości

Zakres ubezpieczenia: Zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania nieruchomości zapewnia wspólnocie mieszkaniowej pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim w następstwie czynu niedozwolonego, powstałych wskutek zdarzenia zaistniałego w okresie ubezpieczenia. Odpowiedzialnością objęte zostaną zarówno szkody osobowe, polegające na uszkodzeniu ciała, wywołaniu rozstroju zdrowia, spowodowaniu śmierci, jak również szkody rzeczowe dotyczące zniszczenia, uszkodzenia lub utraty mienia przez osobę trzecią.

Rozszerzenie wariantu podstawowego o dodatkową klauzulę za szkody wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców ( przedsiębiorstwa remontowe, budowlane, sprzątające), z którymi wiąże ubezpieczającego umowa cywilno– prawna, a za którego będą ponosić odpowiedzialność jak za własne działania.

Jesteśmy Twoim doradcą i przewodnikiem w dziedzinie ubezpieczeń!

Współpracujemy od wielu lat z towarzystwami ubezpieczeniowymi specjalizującymi się w ubezpieczeniach wspólnot. Od nas otrzymasz wyczerpujące informacje o interesujących Ciebie ubezpieczeniach i będziemy najlepszym przewodnikiem po ubezpieczeniach. Otrzymasz także komplet dokumentów ubezpieczeniowych oraz informacjami o tym, jak postępować w razie szkody, a w przypadku jej wystąpienia niezbędną pomoc przy jej zgłoszeniu i likwidacji.

 

Zgłoś nam potrzebę ubezpieczenia przez > FORMULARZ

Termin i miejsce naszego spotkania dostosujemy do Twoich potrzeb.

Zadzwoń. Odpowiem na wszystkie pytania
Lub skontaktuj się drogą mailową
 

PRZYJĄŁEM DO WIADOMOŚCI I ZGADZAM SIĘKorzystanie ze strony internetowej wilczynski.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.